1) Akcja
2) Nie ma spalarni nieszkodliwych
3) Czy Program Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna jeszcze obowiązuje ?
4) Spalarnie nie rozwiązują problemu odpadów

………………………………………………………………………………………………………………………..

1) Akcja
W czerwcu b.r. niezbyt liczni mieszkańcy Kwidzyna zostali zaskoczeni kampanią promująca pomysł wybudowania w mieście regionalnej spalarni odpadów komunalnych dla całego Pomorza Gdańskiego z przyległościami. Kampania ta o bardzo ograniczonym zasięgu, choć nazwana została „konsultacjami społecznymi” nie spełniła elementarnych wymogów, do jakich zobowiązują: stosowne ustawy o informacji publicznej, jak i o obowiązku konsultacji, które powinny poprzedzać inwestycje tak istotnie zmieniające warunki życia w mieście.
Zabrakło informacji o projekcie, o jego skali i o wyborze przewidywanej technologii spalania. Można było jedynie usłyszeć gołosłowne zapewnienia o bliżej niesprecyzowanych korzyściach płynących z tego projektu, o jego rzekomej nieszkodliwości dla mieszkańców i o doraźnych korzyściach dla współinwestora, czyli dla firmy IP.
Pojawiły się liczne głosy sprzeciwu wobec tego projektu , który zagraża radykalnym pogorszeniem warunków życia mieszkańców, tych związanych z i tak już niewydolną infrastrukturą komunikacyjną miasta, a przede wszystkim z nieuniknioną kumulacją uciążliwych i szkodliwych emisji toksyn już występujących, z tymi pochodzącymi z projektowanej spalarni.
Zainicjowana tu akcja STOP SPALARNI jest platformą obywatelskiej inicjatywy mieszkańców mającej na celu zaniechanie tej budowy w Kwidzynie, którą niestety lansują lokalne władze, jak i zainteresowany nią największy pracodawca w mieście, czyli IP Kwidzyn.

W najbliższym czasie (na pocz. września) zostanie zorganizowane przez grupę inicjatywną ogólnodostępne spotkanie mieszkańców sprzeciwiających się budowie spalarni, w celu powołania KOMITETU OBYWATELSKIEGO, który będzie ich reprezentacją wobec władz samorządowych, do których będzie należała ostateczna decyzja w sprawie lokalizacji spalarni w Kwidzynie. Miejsce i termin spotkania zostanie ogłoszony z wyprzedzeniem.
…………………………………………………………………………………………………

2) Nie ma spalarni nieszkodliwych
Wszelkie zapewnienia o rzekomej nieszkodliwości funkcjonowania spalarni w pobliżu 40-tysięcznego miasta jakim jest Kwidzyn są po prostu niewiarygodne i gołosłowne. W Polsce nie prowadzono jeszcze takich badań, więc głoszone tezy nie mają żadnego uzasadnienia w opiniach naukowych. Natomiast najpoważniejsze badania w dziedzinie zagrożeń jakie wywołują spalarnie odpadów, przez wiele lat prowadzone przez Amerykańską Rządową Agencję Ochrony Środowiska (EPA) jednoznacznie dowodzą głębokiej szkodliwości funkcjonowania spalarni odpadów dla zdrowia ludzkiego.
Zmienna jest jedynie skala szkodliwości uzależniona od zastosowanych technologii spalania, systemów filtracji emisji oraz postępowania z odpadami procesu spalania, odpowiednio do wysokości poniesionych nakładów.

Budowa spalarni odpadów dla całego regionu pomorskiego przy zakładach IP jest promowana jako inwestycja oszczędna, bo wykorzystująca istniejącą już infrastrukturę. Ta zapowiedź wraz z niedawnym „przyznaniem się” inwestora do zamiaru wykorzystania technologii rusztowej jest wariantem zapowiadającym mieszkańcom Kwidzyna wszystko co najgorsze. Niebezpieczeństwo wynika stąd, że technologia rusztowa umożliwia spalanie nie tylko deklarowanej „frakcji energetycznej” czyli odpadów wyselekcjonowanych, ale i „resztkowej frakcji zmieszanych odpadów komunalnych”, bo technologia rusztowa pozwala spalać odpady komunalne zmieszane bez jakiejkolwiek segregacji i tylko ona zapewnia rozładowanie 9 pomorskich składnic, których zasoby przeleciałyby przez kwidzyński komin.
Szkodliwości powstające przy spalaniu odpadów komunalnych są redukowane przez bardziej zaawansowane technologie, na które stać tylko najbogatszych. W Europie powstaje taka spalarnia plazmowa tylko w Norwegii, więc nie ma co nawet marzyć o takiej dla Kwidzyna. Dawanie wiary w deklarowane przez inwestora „praktycznie bez emisyjne działanie instalacji” byłoby jedynie obywatelską łatwowiernością i naiwnością.

(Opinia rzeczoznawcy)
……………………………………………………………………………………………………… .

3) Czy Program Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna jeszcze obowiązuje ?
W Kwidzynie funkcjonuje już znaczna ilość zakładów wytwarzających emisje pyłów i gazów nieobojętnych dla zdrowia mieszkańców i ich środowiska. Poza największymi zakładami IP, mamy uciążliwą Fabrykę Plastików, kilka innych zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych i podobne. Wybudowanie w mieście jeszcze regionalnej spalarni, która ma termicznie przetwarzać odpady ze składowisk w promieniu 100 km od Kwidzyna spowodowałoby radykalne pogorszenie już istniejących nie najlepszych przecież warunków życia mieszkańców. Istniejąca sieć komunikacyjna miasta zostałaby „rozjechana” (hałas, spaliny, wypadki) przez transporty dostarczające tu odpady.
Jakieś mgliste obietnice przyszłej obwodnicy nie oddalą tych niepokojów.
Rada Miejska Kwidzyna uchwaliła kilka dokumentów planistycznych i programowych, w których opowiedziała się za zrównoważonym rozwojem miasta. Skłoniła ją do tego głównie analiza obciążenia środowiska naturalnego, oraz lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.
W Programie Strategicznego Rozwoju Miasta Kwidzyna oraz w ciągle obowiązujących prawnie dokumentach czytamy:

„Stan środowiska naturalnego w Kwidzynie stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Główne zagrożenie dla miasta stanowią pyły i gazy emitowane do atmosfery, charakterystyczne dla produkcji zakładów przemysłowych.
W zakresie ochrony powietrza należy kontynuować wysiłki w kierunku obniżenia poziomu emisji zanieczyszczeń z zakładów, ograniczenia emisji spalin samochodowych, rozwijać gazyfikacje miasta. Dalszej rewaloryzacji wymagają tereny zielone. (…)
Rada Miejska Kwidzyna za najważniejsze cele strategiczne dla dalszego rozwoju i miasta Kwidzyna uznaje proekologiczną politykę przemysłową :
* Ograniczenie oddziaływania przemysłu na środowisko
* Włączenie małych przedsiębiorstw przemysłowych do realizacji rozwoju zrównoważonego
* Wprowadzenie preferencji lokalizacyjnych dla mało uciążliwego przemysłu (…)
Najważniejszym miernikiem skuteczności pracy samorządu jest wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców miasta”.
( Uchwała RM i BIP )

Wypada zapytać Radę i radnych z osobna, czy uchwalona przez nich strategia i plany pójdą na makulaturę, czy jednak będą trwali w swych obywatelskich postawach, gdy Burmistrz zażyczy sobie ich akceptacji dla swoich planów wybudowania w mieście spalarni odpadów zwożonych tu z każdego zakątka woj. pomorskiego.
………………………………………………………………………………………………………………

4) Spalarnie nie rozwiązują problemu odpadów
Współczesną plagą cywilizacyjną jest lawinowe powstawanie odpadów, czego nie rozwiązuje zastosowanie najdroższej i najbardziej prymitywnej metody ich niszczenia przez spalanie. Oznacza ono marnowanie zasobów surowcowych nadających się do powtórnego wykorzystania. Wysoka wilgotność polskich odpadów komunalnych i wysokie koszty operacyjne funkcjonowania spalarni czynią także tę metodę niezbyt opłacalną dla pozyskiwania energii (15-18% efektywności elektrowni konwencjonalnych). Chyba że powstają tu jakieś „oszczędności” na budowie infrastruktury bezpieczeństwa spalania i postępowania z odpadami spalania.

Warto jest czerpać dobre wzory z rozwiniętych krajów europejskich, gdzie już zrozumiano, że spalarnie nie uwolnią nas i nie rozwiążą problemów rosnącej góry odpadów – zarówno komunalnych, jak i przemysłowych. Znajdujemy liczne przykłady moratoriów na budowę spalarni oraz przykłady skutecznego stosowania alternatywnych metod pozbywania się i wykorzystywania odpadów. Jeżeli chcemy poważnie myśleć o rozwiązaniu tego problemu, to nie należy zaczynać od „końca rury”, czyli komina spalarni, lecz trzeba podejmować działania na rzecz minimalizacji wytwarzanych odpadów u źródła oraz tzw. czystej produkcji, w toku której nie powstają odpady albo są one nie toksyczne oraz dają się łatwo przetworzyć.

Nieudolność kolejnych naszych administracji rządowych w wywiązaniu się z podjętych zobowiązań unijnych w postępowaniu z odpadami ma szanse zakończyć się wysokimi karami dla naszego kraju. Unijne zalecenia nakazują radykalne zmniejszenie odpadów na polskich składowiskach, co nie następuje. Powodem niskiego poziomu przetwarzania śmieci w Polsce jest bowiem mała liczba sortowni i ich mało efektywne sposoby odzyskiwania surowców wtórnych do dalszego wykorzystania.
Sprzeciwu i niepokoju obywatelskiego nie rozproszą groźby decydentów: albo się zgadzacie na spalarnię, albo nas zasypią śmieci, obciążą unijne kary i horrendalnie wzrosną opłaty za odbiór odpadów domowych.

Budowa spalarni w Kwidzynie nie rozwiąże tego problemu, poza doraźnymi korzyściami dla kwidzyńskiej firmy pragnącej „gościć” tę inwestycję.
Zagrożenia dla mieszkańców mogą trwać przez kolejne pokolenia.
A sam pomysł lokowania takiego zakładu w bezpośrednim sąsiedztwie skupisk mieszkaniowych, łącznie z przywożeniem do Kwidzyna odpadów m.in. z największego ich składowiska w województwie jest przejawem jakiegoś anachronicznego i anty obywatelskiego myślenia.

Jest jeszcze szansa na oddalenie tego zagrożenia dla miasta, co niewątpliwie zależy od jego mieszkańców.

10 Argumentów przeciwko budowie spalarni odpadów w Polsce

(Dyskusja o planach wybudowania w Kwidzynie regionalnej spalarni odpadów jest na kwidzyńskim społecznościowym forum internetowym : http://forum.e-kwidzyn.pl/viewtopic.php?p=123136#123136 )